FANDOM


הפזיטי גאליפריה היה אחד משני הירחים שהאירו את עולם הבית של אדוני הזמן, גאליפריי. צבע הנחושת שלו היה כל כך בוהק, עד שניתן היה לראות אותו אפילו במהלך היום. הוא תועש פעמים רבות על ידי הגאליפריינים למטרות התכת חומר.

הירח הזה הכיל את אחוז הטארניום הגבוה ביותר ביקום. אדוני הזמן כרתו ממנו משאבים למטרת טכנולוגיית הזמן שלהם, כדוגמת דחפורי זמן.

הגאליפריינים העתיקים סגדו לו בתור אלה בתולה (פרוזה: עריסת החתול - כור ההיתוך של הזמן).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.