FANDOM


לפניכם רשימת המלווים של הדוקטורים. שימו לב! הרשימה אינה שלמה - היא מציגה רק את המלווים שהופיעו בסיפורי הטלוויזיה! עדיין חסרים המלווים מסיפורי האודיו, הקומיקס והפרוזות!

הדוקטור הראשוןעריכה

הדוקטור השניעריכה

הדוקטור השלישיעריכה

הדוקטור הרביעיעריכה

הדוקטור החמישיעריכה

הדוקטור השישיעריכה

הדוקטור השביעיעריכה

הדוקטור השמיניעריכה

הדוקטור התשיעיעריכה

הדוקטור העשירי עריכה

הדוקטור האחד עשר עריכה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.